Acord del Consell de Govern pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

Des de

Acord del Ple per a la fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directius d’aplicació

Des de

Cadena de suministros, producción, distribución y consumo

Des de

Catàleg de Comerç Just a Mallorca

Des de

Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios públicos

Des de

Decàleg per al foment de l’agroecologia a l’administració local

Des de

Derechos laborales en la contratación pública

Des de

Directiva del parlament europeu i del consell sobre contractació pública

Des de

El medioambiente en la contratación pública

Des de

Empreses d’inserció i contractació pública. Guia pràctica.

Des de

A través de la publicació de la guia pràctica “Empreses d’inserció i contractació pública”, REAS Balears pretén fomentar l’aplicació de mesures per afavorir l’accés de les empreses d’inserció a la contractació pública i mostrar d’una forma pràctica com es pot fer, tenint present la normativa sobre contractes públics.

Estretègia d’impuls del consum responsable 2016-2019

Des de

Guia de contractació pública ambiental

Des de

GUIA DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

Des de

Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears i el seu sector públic instrumental

Des de

Guia per aplicar l’acord de reserva de mercat

Des de

Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social

Des de

Guía de integridad en la contratación pública local

Des de

Guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales

Des de

Incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública

Des de

Instrucción de contratación pública responsable y guía inclusiva de clausulado social y sistema de verificación de cumplimiento

Des de

L'impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els objectius de desenvolupament sostenible, diagnòstic i propostes de millora

Des de

Les festes més sostenibles

Des de

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Des de

Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora.

Des de

Plan de impulso de la contratación responsable

Des de

Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una Contratación Pública Responsable

Des de

Proposta per a l’elaboració de plans institucionals de foment del consum responsable

Des de